Оглас за запишување ученици во прва година во СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка во учебната 2017/18 година

Врз основа член 42 од Законот за средно образование (Службен весник на Република Македонија 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,  30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 16/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,10/2014, 98/2015, 145/2015) член 40  од Статутот на средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка и  Конкурсот за запишување ученици во јавните средни учлишта во учебната 2017/18 година во Република Македонија, Училишната комисија за запишувaње ученици во средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка , објавува

О  Г  Л   А   С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА
ВО СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ КРИВА ПАЛАНКА
ВО УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА

Оглас за запишување ученици во прва година во СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка во учебната 2017/18 година

Прилог на Огласот за запишување на ученици

Големина на фонт
Контраст