Дневен ред за 43-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 43-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 11.05.2017 година (четврток) во 15,00 часот.

Дневен   ред:

Усвојувње на Записник од 42-та седница на Советот.

 1. Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за К 1, К 2 и К 3 за I квартал;
 2. Предлог – Одлука за проширување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2017 година;
 3. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.7554 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Јовановски Воислав;
 4. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1034 во КО Конопница, Општина Крива Паланка –  сопственост на Додевски Божин и Петровски Стојча;.
 5. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7191 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Атанасова Ружа;
 6. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 5053 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост Филиповска Борка, Филиповска Лиле, Филиповски Ацо и Филиповски Ицо;
 7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3312 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Поцевски Велимир и Поцевски Мартин;
 8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7591 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Петровска Нада;
 9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2646/3 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост Симоновска Славка;
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1579 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост Пешевски Грозде;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2088 и 2098 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост Петковски Михајло и РМ;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 169/2 и 170 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост Марков Раде;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1906 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост Беќаровски Ѓорѓи;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3205 и 3203/2 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост Станковски Благоја, Станковски Јашко, Стојнева Милица и РМ;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 17/1 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка – сопственост Маџовски Стојко;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1585 во КО Мартиница, Општина Крива Паланка – сопственост на Тодоровски Бранко, Тодоровски Гоце и Тодоровски Стојчо;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 742 и 743/2 во КО Борово, Општина Крива Паланка – сопственост на Каранфиловска Благица, Мицевски Роби и Тодорова Трајанка;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1229 во КО Дурачка Река, Општина Крива Паланка – сопственост на Стојановска Даница;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 961 во КО Длабочица, Општина Крива Паланка – сопственост на Јакимовска Милица, Марлиговска Вера, Симоновски Кире, Симоновски Трајко, Стефановска Јадранка и Тодоровска Снежана;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 639 во КО Добровница, Општина Крива Паланка – сопственост Јакимовски Бранко и Јакимоски Митре;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 8362, КО Градец, Општина Крива Паланка – сопственост на Атанасова Олгица, Петровска Ана, Петровскли Драго, Петровски Раде и Петровски Трајче;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4657 во КО Габар, Општина Крива Паланка – сопственост на Бошков Спаско, Велковски Добри, Велковски Љупчо и Велковски Миле;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 959 во КО Баштево, Општина Крива Паланка – сопственост на Милковски Стојадин и Митевски Бранко;
 24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 661 во КО Б,с, Општина Крива Паланка – сопственост на Величковски Златко, Величковски Јаким и Величковски Стојко;
 25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1874 во КО Кркља, Општина Крива Паланка – сопственост на Митровска Анѓа, Митровски Бранко, Митровски Китан и Митровски Љупчо;
 26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1150 во КО Кркља, Општина Крива Паланка – сопственост на Николовска Радмила, Николовски Ристо и Николовски Стеван;
 27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3495 во КО Трново, Општина Крива Паланка – сопственост на Велиновски Мирко;
 28. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2633 во КО Трново, Општина Крива Паланка – сопственост на Станојков Менчо, Станојковски Радојко, Станојковски Дончо, Станојковски Бранко, Станојковски Димитар и Велиновски Гоце;
 29. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 288 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка – сопственост на Ивановска Стојна, Ивановски Благоја, Ивановски Божин, Ивановски Стоиман, Јовановски Јанко, Маджовски Спиридон, Ристовска Вера и Трајковска Добринка;
 30. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1717 во КО Узем, Општина Крива Паланка – сопственост на Раневски Стефчо, Раневска Дафинка, Раневска Илилнка, Раневска Стојана, Раневски Димчо, Раневски Митре, Раневски Санде, Раневски Симеон, Раневски Стевчо и Ранески Мите;
 31. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1153 во КО Узем, Општина Крива Паланка – сопственост на Арсовски Гроздан, Ивановска Стамена, Ивановски Радојко, Ивановски Бранко, Ивановски Димчо, Ивановски Лазо, Ивановски Милорад, Ивановски Мите, Ивановски Стојне, Стојковска Радка, Стојковски Драган, Стојковски Звонко, Стојкоски Миле и Стојковски Стојко;
 32. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 192 – во КО Узем, Општина Криа Паланка, сопственост на Петровски Станојко, Цветановски Коста и Цветановски Милчо во КО Узем, Општина Крива Паланка;
 33. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 424 – во КО Огут, Општина Криа Паланка, сопственост на Китановски Цане и Китановски Јованче; и
 34. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1834 – во КО Луке, Општина Криа Паланка, сопственост Јакимовски Доне, Стојановска Ленка, Стојановски Љубен, Стојановски Мијалко и Стојановски Цветан.

 

                                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                            Претседател,

                                                                                                 М-р. Борче Стојчевски,с.р.

Големина на фонт
Контраст