logo

Основно образование

JoakimООУ„ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“

Во 1944/45 година отпочнала со работа првата генерација на учители која го започнала благодарното дело на едукација и просвета во Крива Паланка и Кривопаланечко. ООУ„Јоаким Крчовски“ има 9 подрачни училишта и тоа: ПУ во с.Дурачка Река, с.Станци, с.Луке, с.Огут, с.Нерав, с.Подржикоњ, с.Дубровница, с.Узем и с.Жидилово.

Адреса: ул.Св.Јоаким Осоговски бр.139, 1330 Крива Паланка
Телефон/Факс: 031/ 375 132
e-mail: oujoakimkrcovski@yahoo.com

 

Извештај од самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ 2016
Заклучок од самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ 2016
Самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ 2016

 

oou-ilindenООУ „ИЛИНДЕН“

ООУ„Илинден“ основано е во 1996 год. Во состав на училиштето се и подрачните училишта во с.Конопница, Мождивњак I и Мождивњак II.

Адреса: ул.Наско Тамбурков бр.80, 1330 Крива Паланка
Телефон/Факс: 031/375 078
e-mail: ouilinden@yahoo.com
Веб страна: www.ouilinden.mk