logo

Основно образование

JoakimООУ„ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“

Во 1944/45 година отпочнала со работа првата генерација на учители која го започнала благодарното дело на едукација и просвета во Крива Паланка и Кривопаланечко. ООУ„Јоаким Крчовски“ има 9 подрачни училишта и тоа: ПУ во с.Дурачка Река, с.Станци, с.Луке, с.Огут, с.Нерав, с.Подржикоњ, с.Дубровница, с.Узем и с.Жидилово.

Адреса: ул.Св.Јоаким Осоговски бр.139, 1330 Крива Паланка
Телефон/Факс: 031/ 375 132
e-mail: oujoakimkrcovski@yahoo.com

 

Извештај од самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ 2016
Заклучок од самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ 2016
Самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ 2016
Завршна сметка на ООУ „Јоаким Крчовски“ за 2017 година

 

oou-ilindenООУ „ИЛИНДЕН“

ООУ„Илинден“ основано е во 1996 год. Во состав на училиштето се и подрачните училишта во с.Конопница, Мождивњак I и Мождивњак II.

Адреса: ул.Наско Тамбурков бр.80, 1330 Крива Паланка
Телефон/Факс: 031/375 078
e-mail: ouilinden@yahoo.com
Веб страна: www.ouilinden.mk

Завршна сметка на ООУ „Илинден“ за 2017 година


Големина на фонт
Контраст