Jавен повик

JАВЕН ПОВИК
за пријавување на заинтересирани кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од Oпштина Крива Паланка за оваа дејност, за посетување на обука за полагање на испит за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик