Минор коритото на Крива Река ќе биде реализирано навреме