Реконструиран локален пат во с.Конопница

Општина Крива Паланка во изминатиот период  изврши рекoнструкција на  локалниот пат во село Конопница (делница постоечки асфалт – м.в Крст) во должина од 1000 метри. Со градежните работи  беше  решено одводнувањето од атмосферски води  со изградба на канал за одведување на истите, изградени сливници и напречни пропусти како и тампонирање на патот во должина од 1000 метри. Изведувач на градежните работи е  фирмата „Дине –Трејд“ од Крива Паланка.