Соработка со здружението „Futu Roma“ од Германија

Здружението „Futu Roma“ од Германија во јули 2013 година планира да започне со реализирањето на проектот „AmaroKher“ кој се состои во изградаба или адаптација на објект во населба Единство, кој ќе им послужи како простор за заеднички активности на локалните жители. Општината во овој проект ќе учествува со обезбедување на  потребни информации и административна помош за имплементација на проектот.