logo

Најуспешен просветен работник за учебната 2017/2018 година

Анкетата е достапна само од посетители на Република Македонија.

Напомена: Системот дозволува еден глас од еден уред (компјутер, телефон,…) т.е еден глас од една IP адреса. Ако интернет линијата ја делат повеќе корисници ќе може да гласа само еден.

Важна напомена: Поради детектирана злоупотреба на системот за гласање, при гласањето ќе бидат земени во предвид само гласовите направени со IP адреси од Р. Македонија.


Големина на фонт
Контраст