Соопштение за продолжување на рок на конкурс за избор на официјална песна на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.08/2010, 12/2010, 08/2014, 02/2018, 03/2019, 08/2021, 01/2023, 05/2023, 14/2023 и 05/2024), на ден 10.07.2024 година, Градоначалникот донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОК НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ОФИЦИЈАЛНА ПЕСНА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

 

1. Се продолжува рокот на Конкурсот со бр.08-2952/1 од 12.06.2024 година за 20 дена.

  • Конкурсниот труд треба да биде доставен најдоцна до 01.08.2024 година (четврток) до 15:30 часот.

2. Во останатиот дел Конкурсот останува непроменет.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

                                                                                                                 ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник
                                                                                                                         Сашко Митовски

Големина на фонт
Контраст