Дневен ред на 42-та седница на Советот

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   42-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 08.06.2012 година (петок) во 14,30 часот. Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

1. Разгледување на Информација од ЈЗУ Центар за јавно здравје – Куманово, Подрачна единица Хигиенско-епидемиолошка служба – Крива Паланка и обраќање на директорот на ЈЗУ Центар за јавно здравје  – Куманово;

2. Предлог – Одлука за изработка на физибилити студија за гасификација

3.Разгледување Извештај од спроведена постапка на ЈПП минихидроцентрали и донесување Одлука;

4. Разглелдување на предлози за именување на улици од Комисијата за именување на улци, плоштади и други инфраструктурни објекти и усвојување на предлог – листа на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка;

5. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.3256;

6.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 879/1;

7.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 235 и 235;

8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 1418:

9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 4562/1 и 4560/2;

10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 1371/1 и 1371/2;

11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 1349/2;

12.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 4556/2;

13.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 884;

14.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 1632/1;

15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 889;

16. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за развој на Североисточниот плански регион – Куманово за 2011 година;

17. Предлог – Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Крива Паланка за 2012 година;

18. Советнички пршања.                                                                         

                                

                                СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                            Претседател,
                                         Милка Митовска

 

Големина на фонт
Контраст