Известување за граѓаните

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од катастарска парцела бр. 1345 во К.О. Костур, општина Крива Паланка.

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, на ден 23.04.2012  година, донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена.

Одлука

Формулар

Големина на фонт
Контраст