Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници

Вид - Име на услугата
Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници
Потребни документи
 1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина – готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот го пополнува
 2. Доказ за извршена уплата од 150 денари  за направени трошоци за извод од лиценца, за секое возило поединечно, на сметка на Буџет на Општина Крива Паланка, ж.с 738014050963016 пр.шифра 72593900
 3. Копија од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници
 4. Копија од решението за упис во централен регистар со приоритетна дејност/главна приходна шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај вршење превоз на патници (се прибавува по службена должност)
 5. Копии од М1/ М2 образец за вработените возачи (се прибавува по службена должност)
 6. Информација за кривична судска одлука (се прибавува по службена должност)
 7. Потврда за прекршочна санкција (се прибавува по службена должност)
 8. Доказ дека превозникот е сопственик или договор за лизинг на едно или повеќе возила за вршење на авто такси превоз на патници (копија од сообраќајна дозвола од такси возилото во сопственост на превозникот на ДОЕЛ и на ТП на име на фирма или на лизинг)
 9. Доказ дека во возилото со кое се врши авто такси превоз е вграден фискален апарат (се прибавува по службена должност)
 10. Доказ дека во возилото има исправен, пломбиран и баждарен таксиметар
 11. Список на таски возила и возачи (Образец 1 и 2)
 12. Доказ дека на возилото и на бочните страни со кое се врши превозот на патници мора да биде истакнат називот „TAXI“
 13. Копија од сертификат за авто такси возач
 14. Копија од потврда за исполнетост на посебните техничко експлоатациони услови за моторните возила за превоз на патници издадена од станица за технички преглед на моторни возила, за секое возило поединечно
Административна такса

Административна такса

Износ: 600 денари за извод од лиценца за секое возило поединечно

Надоместок за направени трошоци за извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници, за секое возило поединечно,

Сметка на буџетски корисник 7380140509-630-16

Приходна шифра: 725939

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРМ

Цел: Извод од лиценца

Други надоместоци

Надоместок за користење на такси стојалишта

Износ:  2400 денари

Сметка на буџетски корисник 840 138 03322

Приходна шифра:  71713600

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРМ

 

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина

Рок на реализација

Во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • лично подигање од  ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
 • по ПТТ пошта
Рок на жалба

8 дена од денот на приемот на решението

Законски основ

Закон за превоз во патниот сообраќај, член 8 ( Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 и бр. 127/06)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината  www.krivapalanka.gov.mk

Големина на фонт
Контраст