Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по втор пат на предлог детален урбанистички план за блок 13-В 

Based on Article 35 of the Law on Spatial and Urban Planning ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" No. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 and 168/18) , and in accordance with Article 93 and Article 94 of the Law on Urban Planning ("Official Gazette of RSM" no. 32/20) the mayor of the municipality of Kriva Palanka gives the following

OWNERSHIP
За организирање на јавна анкета и  јавна презентација по втор пат
на предлог детален урбанистички план за блок 13-В во општината Крива Паланка

Font size
Contrast