Конкурс за доделување признание за најуспешен просветен работник во одделенска настава и најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на општина Крива Паланка за учебна 2020/2021 година

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10, 8/14, 02/18 и 03/19), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр.09-1150/25 од 28.04.2021 година за доделување на Признание за најуспешен просветен работник во одделенска настава и најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на Општина Крива Паланка, Општина Крива Паланка објавува

K O N K U R S
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПРИЗНАНИЕ ЗА НАЈУСПЕШЕН ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК  ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА И НАЈУСПЕШЕН ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ВО ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Application for recognition

Biography of the teacher

Documents submitted

Statement of personal data

Font size
Contrast