Реализирани два значајни инфраструктурни проекти

The Municipality of Kriva Palanka through the Department for construction and maintenance of communal infrastructure in the past few months has implemented two significant infrastructure projects that are fully completed and an approval for use has been issued, as follows:

  1. Изградба на минор коритото на Крива Река –дел 3 на потегот од т.н. „Љиљаков мост“ кон  „Осички мост“ во должина од 300 м.
  2.   Изградба на канализација во дел од с. Конопница во должина од околу 1300 м. покрај патот Штала -А2,  со крак кон градските гробишта.

Проектите се со вкупна вредност од околу 11.000.000 денари, а финансиските средства беа обезбедени од Бирото за регионален развој и Буџетот на општина Крива Паланка. Двата проекти беа завршени во предвидениот рок за изградба.

Font size
Contrast