Буџетски календар

Врз основа на член 27, став 4 и став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр.61/04 , 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 244/19 , 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22) и член 14 став 1 точка 4  од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10 , 08/14 , 02/18 , 03/19 и 08/21), Советот на Општина Крива Паланка на 18 – та седница одржана на 22. 12. 2022 година, донесе:  

БУЏЕТСКИ  КАЛЕНДАР ЗА 2023 ГОДИНА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Можен датум
Буџетски активности
Одговорност
1 Јануари Започнува новата буџетска година.  
Јануари Објавување на донесениот буџет од тековната година на општинската веб страница и споделување со јавноста. Општинска администрација
Најдоцна до 31 јануари Подготовка и доставување на кварталните извештаи (К1,К2 и К3) за 4 квартал од претходната година со образложение за извршување на буџетот  до Министерство за финансии и Совет на општина. Градоначалник, Сектор/Одделение за финансиски прашања
15 дена по истекот на секој месец Месечни извештаи на општинските буџетски единки до општината со образложение за извршувањето на нивните финансиски планови. Општински буџетски единки
Најдоцна до 28 февруари во тековната година , за претходната година Се изготвува и доставува Годишната сметка на буџетот до Советот на општината. Градоначалник
Најдоцна до 15 март во тековнатата година, за претходната година Се донесува Годишната сметка на буџетот.  Совет на општина
Најдоцна до 31 март во тековнатата година, за претходната година Годишната сметка на буџетот се доставува до Министертвото за финансии.  Градоначалникот
 Најдоцна до 30 април Подготовка и доставување на кварталните извештаи (К1,К2 и К3) за 1 квартал од тековната година со образложение за извршување на буџетот  до Министерство за финансии и Совет на општина. Градоначалник, Сектор/Одделение за финансии
 Најдоцна до 31 јули Подготовка и доставување на кварталните извештаи (К1,К2 и К3) за 2 квартал од тековната година со образложение за извршување на буџетот  до Министерство за финансии и Совет на општина. Градоначалник, Сектор/Одделение за финансиски прашања
 До 30 Септември Министерот за финансии доставува буџетски циркулар со насоки за изготвување на Предлог-буџетот за наредната година до општината.  Министерство за финансии
 Октомври Анализа на фискалниот капацитет на општината и комуникација со секој од клучните сектори и одделенија во општината (со цел  утврдување на нивните фискални потреби (буџетски трошења) во контекст на нивните планирани програми и активности). Усогласување на аналитичките информации со целите/приоритетите/ активностите на секој од општинските сектори и одделенија. Општинска администрација/ Сектор-одделение за финансиски прашања
 Октомври Одговорните одделенија за подготовка на Годишните програми ги доставуваат предлог-пресметките за наредната година со образложение за висината на износите по позиции. Општинска администрација
 Октомври Одделението за финансиски прашања врши преговарање и анализирање на доставените предлог-програми и пресметки и ги одредува приоритетите и одредбите за новиот Предлог-буџет. Градоначалник , Сектор/Одделение за финансиски прашања
 Октомври / Ноември Организирање на буџетски форуми со граѓаните и посебните засегнати страни. На овие форуми може да се разгледуваат нацрт-развојните и нацрт-годишните програми. Бројот на форумските сесии обично е дефиниран во согласност со специфичноста и приоритетите на општината (4-5) и временски усогласен со останатите буџетски чекори. Градоначалник/Општинска администрација
 Најдоцна до 31 октомври Подготовка и доставување на кварталните извештаи (К1,К2 и К3) за 3 квартал од тековната година со образложение за извршување на буџетот  до Министерство за финансии и Совет на општина. Градоначалник, Сектор/Одделение за финансиски прашања
 Најдоцна до 15 ноември Се финализираат, разгледуваат и усвојуваат Планот на програмите за развој и Годишните програми за наредната фискална година. Совет на општина
 Ноември Барање за доставување на годишните финансиски планови на сите сметки за наредната фискална година до буџетските единки за да се имплементираат во Предлог – Буџетот. Буџетските единки
Крај на ноември/ почеток на декември Доколку има издржана сугестија/забелешка од јавноста на (буџетските форуми ) и нивните изгласани преоритети  да се имплементираат во предлог – буџетот за наредната фискална година . Градоначалник
Декември До Советот се доставува конечен Предлог-буџет од страна на Градоначалникот со соодветно образложение. Градоначалник
Декември Се води расправа во телата на Советот на Општината. Совет на општина
Крај на декември – Донесување на  Буџетскиот календар;
– Донесување на Буџетот за наредната буџетска година;
– Донесување на Одлука за извршување на буџетот на општината;
– Донесување на Одлука за вредноста на бодот за пресметување на платата на државните службеници.
Совет на општина

 Член 2

Буџетскиот календар на Општина Крива Паланка за 2023 година  влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“, а ќе се применува од 1 Јануари 2023 година.

 

Бр. 09 –  4898/19                                                                                                         СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
22 . 12 . 2022 година                                                                                                                          Претседател,
Крива Паланка                                                                                                                             Изабела Павловска

Големина на фонт
Контраст