logo

Соопштенија

Известување за лицата кои аплицирале на јавниот оглас на Државната пописна комисија

ТЕСТИРАЊЕ НА ЛИЦАТА КОИ АПЛИЦИРАЛЕ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ НА ПОПИСЕН РЕОН, РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ И РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ

Дневен ред на 26-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува  …

Оглас за доделување на договор за јавна набавка

(01/2011) Услуги од градежна механизација (02/2011) Набавка на материјали за санација, реконструкција и изградба на локална патна мрежа, водоводна мрежа, пропусти и стени

Оглас за доделување на дозволи за определени линии

Врз основа на член 19, од Законот за превоз во патниот сообраЌај („Сл.Весник на Р.М“ бр.68/2004, бр. 127/2006, бр.114/2009 и бр.83/2010 год.)  и член 24 од Одлуката за уредување на…

Дневен ред на 25-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Одржана седница на локалниот совет за превенција

На ден 26.01.2011 година во големата сала при Општината Крива Паланка се одржа седница на локалниот совет за превенција. Седницата ја закажа и со неа заседавше Градоначалникот на општина Крива…

Соопштение за граѓаните – јавна презентација

На ден 26.01. 2011 година со почеток во 13 часот во големата сала на Општина Крива Паланка ќе се одржи јавна презентација на локална урбанистичка планска документација за изградба на…

Дневен ред на 25-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Оглас за продажба на употребени движни ствари

Врз основа на член 36 од Одлуката за користење и располагање со стварите на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) и Одлуката за продажба на…

Буџет на Општина Крива Паланка за 2011 година

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2011 година  изнесува 331.305.388 денари.Приходниот дел ќе се обезбедува од даночни, неданочни и капитални приходи, потоа приходи од дотации, трансфери и од донации. Општина Крива…