logo

Соопштенија

Дневен ред на 27-та седница на Совет

  Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с…

Известување за лицата кои аплицирале на јавниот оглас на Државната пописна комисија

ТЕСТИРАЊЕ НА ЛИЦАТА КОИ АПЛИЦИРАЛЕ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ НА ПОПИСЕН РЕОН, РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ И РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ

Дневен ред на 26-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува  …

Оглас за доделување на договор за јавна набавка

(01/2011) Услуги од градежна механизација (02/2011) Набавка на материјали за санација, реконструкција и изградба на локална патна мрежа, водоводна мрежа, пропусти и стени

Оглас за доделување на дозволи за определени линии

Врз основа на член 19, од Законот за превоз во патниот сообраЌај („Сл.Весник на Р.М“ бр.68/2004, бр. 127/2006, бр.114/2009 и бр.83/2010 год.)  и член 24 од Одлуката за уредување на…

Дневен ред на 25-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Одржана седница на локалниот совет за превенција

На ден 26.01.2011 година во големата сала при Општината Крива Паланка се одржа седница на локалниот совет за превенција. Седницата ја закажа и со неа заседавше Градоначалникот на општина Крива…

Соопштение за граѓаните – јавна презентација

На ден 26.01. 2011 година со почеток во 13 часот во големата сала на Општина Крива Паланка ќе се одржи јавна презентација на локална урбанистичка планска документација за изградба на…

Дневен ред на 25-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Оглас за продажба на употребени движни ствари

Врз основа на член 36 од Одлуката за користење и располагање со стварите на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) и Одлуката за продажба на…

Големина на фонт
Контраст