Дневен ред на 38-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 38-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 29.12.2016 година (четврток) во 14,00 часот.

Д н е в е н   р е д:     

 1. Предлог – Решение за верификација на мандат на Станојко Додевски – член на Советот на Општина Крива Паланка;
 2. Предлог – Решение за верификација на мандат на член на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Крива Паланка;
 3. Предлог – Решение за верификација на мандат на член на Комисијата за Статут и прописи на Советот на Општина Крива Паланка;
 4. Предлог – Буџетски календар за планирање на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2017 година
 5. Предлог – Буџет на Општина Крива Паланка за  2017 година;
 6. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општината Крива Палнака за 2017 година;
 7. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2017 година;
 8. Предлог – Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ЛУ „Градски Музеј“ – Крива Паланка за 2017 година;
 9. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на ценовник за влезни билети и дополнителни услуги во ЛУ „Градски Музеј“ – Крива Паланка за 2017 година;
 10. Предлог – Одлуука за усвојување на Програма за одржување на јавни зелени површини во град Крива Паланка за 2017 година;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1091 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Трајковски Горан, Трајковски Ивица и Трајковски Сашо;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6940 и кп.бр.6939 во КО Луке, Општина Крива Паланка – за Тодоровски Санде и РМ;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1097 и 1098 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Краљевска Лилјана, Николов Ацо, Николовска Весна, Николовски Зоран, Николовски Јонче, Николовски Роберт и Станковска Станка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9154 и 9155во КО Градец Општина Крива Паланка – за Димитриевска Стојанка Стаменковски Стојан и Димитриовски Стојан;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1155 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка –  за Ѓоргиевски Коста и Ѓоргиевски Коле;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 863/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка –  за Николовски Благој;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1554/1 и кп.бр.1554/2 во Крива Паланка, Општина Крива Паланка –  за Јовановски Бранко и РМ;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9140 во КО Градец, Општина Крива Паланка – за Митовски Зоран, Митовски Насе, Митовски Добри, Стаменковски Стојанче, Станковски Раде и Николовска Деска;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1155 во КО Крива Палнака, Општина Крива Паланка – за Ѓоргиевски Коле и Ѓорѓиевски Коста;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2575; 2573/2 и 2574/2 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка – за Маџовски Стојко и Ангеловски Миле;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1174/6 во КО Крива Паланка , Општина Крива Паланка – за Додевски Живко;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 956/3 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – за Маџов Стоимен;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 21 во КО Крива Паланка , Општина Крива Паланка – за Димитровски Кире;
 24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 5095/1 и кп.бр. 5095/43 во КО Жидилово, Општина Крива Паланка – за Димтровски Дане и РМ;
 25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 212 и 213 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка –  за Давидовска Јованка;
 26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1590 и 1591 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка –  за Аврамовска Бона, Аврамовски Милан и Омерика Веца;
 27. Предлог – Одлука за усвојување на Основен сообраќаен проект за прoектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина Крива Паланка – ООУ „Илинден“ – Крива Паланка;
 28. Предлог – Одлука за усвојување на Основен сообраќаен проект за прoектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина Крива Паланка – ООУ „Илинден“ – село Конопница;
 29. Предлог – Одлука за усвојување на Основен сообраќаен проект за прoектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина Крива Паланка – ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка;
 30. Предлог – Одлука за усвојување на Основен сообраќаен проект за прoектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина Крива Паланка – ООУ „Јоаким Крчовски – Партизан“;
 31. Предлог – Одлука за усвојување на Основен сообраќаен проект за прoектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина Крива Паланка – ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка;
 32. Предлог – Одлука за усвојување на Основен сообраќаен проект за прoектирање на физички мерки за смирување на сообраќајот во зони на основните училишта во Општина Крива Паланка – СОУ „Ѓорче Петров “ – Крива Паланка;

 

                                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                               Претседател,

                                                                                            М-р. Борче Стојчевски,с.р.

Големина на фонт
Контраст