Соопштение за граѓаните

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека рокот за плаќање по  решенијата за ДАНОК НА ИМОТ  е 15 дена од денот на примот на решението.
Ги молиме сите даночни обврзници кои немаат добиено решение за Днок на имот за 2010 година да се јават во Општина Крива Паланка Оделение за финансии соба бр.3.

На износот на данокот што нема да се плати во пропишаниот рок се плаќа камата од 0,05% дневно за секој ден задоцнување, согласно член 79 од Законот за данок на имот.

Општина Крива Паланка

 

 

 

Големина на фонт
Контраст