Дневен ред на 37-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 37-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 07.11.2016 година (понеделник) во 15,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

 1. Предлог – Решение за престанок на мандат на Миле Трајковски – член на Советот на Општина Крива Паланка;
 2. Предлог – Решение за верификација на мандат на Станојко Додевски – член на Советот на Општина Крива Паланка;
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за К 1, К 2 и К 3 за III квартал во 2016 година;
 4. Предлог – Одлука за измени и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2016 година;
 5. Предлог – Одлука за распределба на средства од блок дотација за 2017 година за ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка и ООУ „Илинден“ – Крива Паланка;
 6. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на образование за 2017 година;
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активности на Општина Криа Паланка во областа на развој на информатичка технологија за 2017 година;
 8. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на спорт и млади за 2017 година;
 9. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата во 2017 година;
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот економски развој за 2017 година;
 11. Предлог – Одлукла за усвојување на локален акциски план за родова рамноправност на Општина Крива Паланка за 2017-2020 година;
 12. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на еднакви можности за 2017 година;
 13. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2017 година;
 14. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2017 година;
 15. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изградба, реконструкција и одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2017 година;
 16. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување во Оштина Крива Паланка за 2017 година;
 17. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за јавна чистота во град Крива Паланка за 2016 година;
 18. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за уредување на сообраќајна сигнализација за 2017 година;
 19. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за КОФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТ за изградба на општински пристапен пат Ловачка куќа – Езерце  (Калин Камен) ;
 20. Предлог – Одлука за усвојување на Правилник за составот и начинот на работата на Комисијата за прием на деца и утврдување на критериуми за прием на деца во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за усвојувње на Програма за превентивна дезинсекција и деретизација во Општина Крива Паланка за 2017 година;
 22. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2017 година;
 23. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изработка на урбанистички плансови и локална урбанистичка плалнска документација во Општина Крива Паланка за 2017 година;
 24. Предлог – Одлукла за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и спасување, противпожарна заштита и управување со кризи за 2017 година;
 25. Предлог – Одлука за организирање на повторна јавна анкета и повторна јавна презентација на Нацрт-Детален урбанистички план за блок 7-А во Крива Паланка;
 26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7600 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – за Јовановски Ѓорѓи и Јовановски Слаѓан;
 27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 14 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка – за Максимовски Грозде;
 28. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6644 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Митовски Љупчо;
 29. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1058 во КО Конопница, Општина Крива Паланка –  за Пешевски Кузман, Пешевски Миле и РМ-патишата;
 30. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3265 во КО Конопница , Општина Крива Паланка –  за Стојановски Велинче и Стојановски Орце;
 31. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7678 во КО Конопница , Општина Крива Паланка –  за Јанковски Симеон и РМ;
 32. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3020 во КО Конопница , Општина Крива Паланка – за Јакимовски Драги;
 33. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2258 во КО Конопница , Општина Крива Паланка –  за Јакимовска Ленка;
 34. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1680 во КО Конопница , Општина Крива Паланка –  за Илиев Милан и Илиевски Славко;
 35. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1618 во КО Конопница , Општина Крива Паланка –  за Додевска Стојна;
 36. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1482 во КО Крива Паланка , Општина Крива Паланка – сопственост на РМ;
 37. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1087 во КО Крива Паланка , Општина Крива Паланка –  за Петковски Горан и Петковски Марјанчо;
 38. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 369/1 во КО Крива Паланка , Општина Крива Паланка –  сопственост на РМ;
 39. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1371/1 и 1371/3 во КО Крива Паланка , Општина Крива Паланка – за Стојановски Стојан;
 40. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 767/5 и 767/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка –  за Цоневски Александар и РМ;
 41. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 582 во КО Крива Паланка , Општина Крива Паланка –  за Величковски Богдан;
 42. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7023 и 7024 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Ивановска Добринка;
 43. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2014/9 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Ѓорѓиевски Веско;
 44. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 601/1 и кп. Бр. 601/2 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка –  за Ѓорѓиевски Ванче, Ѓорѓиевски Раде и РМ;
 45. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4622 и 4623/2 во КО Кркља , Општина Крива Паланка –  за Митровски Ангел, Митровски Гроздан и Митровскли Наум;
 46. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1966 и 1992 во КОГрадец , Општина Крива Паланка –  за Петровска Добрица;
 47. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1477/2 во КО Узем , Општина Крива Паланка –  за Стојковски Китан;
 48. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 880 во КО Градец , Општина Крива Паланка –  за Ангеловска Вера;
 49. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9602/1 и 9615 во КО Градец , Општина Крива Паланка –  за Ѓорѓиевски Бранко и РМ;
 50. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.4097/2 во КО Подржикоњ, Општина Крива Паланка – за Господинова Добринка и Господиновски Светозар;
 51. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.7126 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Цековски Миле;
 52. Предлог – Одлука за утврдување на услови и критериуми за определулвање на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина Крива Паланка, поставување на табблите за имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, псотавување на табли со нумерираање на објекти во општина Крива Паланка, како и определлување на трошоците за поставување на табли за имиња на улици плоштади, мостови идруги инфраструктурни објекти во Општина Крива Паланка;

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                       М-р. Борче Стојчевски,с.р.