Дневен ред на 36-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 36-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 21.09.2016 година (Среда) во 15,00 часот.

Дневен ред

 1. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за 2015/2016 година;
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за 2016/2017 година;
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“– Крива Паланка за 2015/2016 година;
 4. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2016/2017 година;
 5. Предлог – Мислење за изведување на ученички екскурзии на ООУ „Јоаким Крчовскил“ – Крива Паланка за 2016-2017 година;
 6. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Илинден “– Крива Паланка за 2015/2016 година;
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2016/2017 година;
 8. Предлог – Мислење за изведување на ученички екскурзии на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2016/2017 година;
 9. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОУД „Боро Менков“– Крива Паланка за 2015/2016 година;
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка за 2016/2017 година;
 11. Предлог – Одлука за усвојувње на Статут на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОУЈДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2015/2016 година;
 13. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУЈДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2016/2017 година;
 14. Предлог – Одлука за давање согласност за намален број на деца по групи во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2016/2017 година;
 15. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за зимско одржување на улици, тротоари и локална патна мрежа во Општина Крива Паланка за 205 година;
 16. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во Општина Крива Паланка за 2016/2017 година;
 17. Предлог – Одлука за дополнување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување и заштита на локална патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2016 година;
 18. Предлог – Одлука за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2016 година;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 864 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Николовски Благој;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2439 и к.п. бр. 2430/1 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – за Стоевска Даниела и Китановска Санда;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 541 и 4611 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Коцев Димче и РМ;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 622 Дубровница во КО Дубровница, Општина Крива Паланка – Цветановски Иван и Димчевски Стојчо;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 973/1 во КО Дурачка Река, Општина Крива Паланка – за Илиев Благој;
 24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 890 во КО Дурачка Река, Општина Крива Паланка – за Илиевски Ивица;
 25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7735 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – за Ангеловски Славчо, Станковски Санде и Ѓорѓиевски Драги;
 26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1053/3 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Стојановски Ивица;
 27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1867 и 1865 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Тасевски Стојчо и РМ;
 28. Предлог – Одлука за измена  на Одлуката  за утврдување на услови и критериуми за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина Крива Паланка, поставување  на таблите за имиња на улици ,плоштади, мостови  и други инфраструктурни објекти, поставување на табли со нумерирање  на објекти во Општина Крива Паланка, како и определување на трошоците за поставување на табли за имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни  објекти  во Општина Крива Паланка;
 29. Предлог – Одлука за измена на текст во графички прилог на Општиот акт за с. Конопница КО Конопница во Општина Крива Паланка;

                                                                           

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.