Повик за понуди за изградба на локален пат во во с.Конопница спој со А-2 , реконструкција на локален патен правец Крива Паланка –с.Конопница локација м.Стамболици –м.Кула-м.Црква и изградба на дел од пристапна улица Ацо Шопов н.м.Лозаново крак

Општина Крива Паланка ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на локален пат во во с.Конопница спој со А-2 , Реконструкција на локален патен правец Крива Паланка –с.Конопница локација м.Стамболици –м.Кула-м.Црква и Изградба на дел од пристапна улица Ацо Шопов н.м.Лозаново крак.

Повик за понуди