Одлука и формулар за неспроведување на стартегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Детален урбанистички план за блок 7А, Крива Паланка, општина Кирва Паланка (плански период 2015-2020).

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на стартегиска оцена