Дневен ред на 33-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловодникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 33-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 30.05.2016 година (понеделник) во 15,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

 1. Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К 1, К 2 и К 3 за I квартал во 2016 година;
 2. Одлука за измени и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2016 година;
 3. Предлог –  Информација за можни локации за поставување на информативни табли во градот Крива Паланка;
 4. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.354 и 352 во КО Б,с Општина Крива Паланка;
 5. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.605/2 во КО Варовиште, Општина Крива Паланка;
 6. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.9295/11 во КО Градец, Општина Крива Паланка;
 7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 944 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
 8.  Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 2419 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
 9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 4325/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 4427 во КО Крива Паланка Општина Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.4603 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 4087/2 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 745 во КО Лозаново, Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 1131 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 14 во КО Станци, Општина Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 1477/3 во КО Узен, Општина Крива Паланка;
 17. Предлог – Одлука за давање согласност на Решение за именување на претставник во Управниот одбор на ОЈУДГ „Детелинка“-Крива Паланка;
 18. Предлог – Одлукла за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на Процената на загаденост на подрачјето на Општина Крива Паланк аод сите ризии и опасноти;
 19. Предлог – Одлука за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2016 година;
 20. Предлог – Одлука за кофинансирање на проект ЕУ ИПА грант за рурална инфраструктура;
 21. Предлог – Одлука за одобрување на набавки на основни средства во 2016 година – опрема за озвучување;

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.