Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Планска програма за изработка на ЛУПД за изградба на старски дом на дел од КП 6528 во КО Конопница, општина Крива Паланка.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулар за потребата од неспроведување на стратегиска оцена