Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Планска програма за изработка на урбанистички план вон населено место за викенд населба на КП 5377 и дел од КП 5379/2, локалитет Калин Камен, КО Кркља, општина Крива Паланка.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулар за потребата од неспроведување на стратегиска оцена