Дневен ред на 30-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловодникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 30-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 23.02.2016 година (вторник) во 15,00 часот.

Д н е в е н  р е д:
– Усвојување на Записник од 29-та седница на Советот

1. Предлог – Информација за превземени мерки и активности во ПС од ОН Крива Паланка во текот на второто полугодие од 2015 година;
2. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на OЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за учебната 2014/2015 година;
3. Предлог – Одлука за усвопјување на Програма за работа на ОЈУДГ „Детелинка “ – Крива Паланка за 2015/2016 година;
4. Предлог – Одлука за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Крива Паланка;
5. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за активностите на Општина Крива Паланка во областа на ИКТ;
6. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за образование, спорт и култура за 2015 година;
7. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2015 година;
8. Предлог – Одлука за утврдување на условите за начинот на градење во село Огут КО Огут, за кое нема важеки урбанистички план;
9. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за блок 7-А во Крива Паланка;
10. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во Општина Крива Паланка за период за 2015 година;
11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.254/4 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2696 2697 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2560 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1302 и 1288 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.4183 и 4652 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1444 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1198/1 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.346 и 347 во КО Борово, Општина Крива Паланка;
19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.9369 во КО Градец, Општина Крива Паланка;
20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.9324/1 во КО Градец, Општина Крива Паланка;
21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.9087/6 во КО Градец, Општина Крива Паланка;
22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.9586/2 во КО Градец, Општина Крива Паланка;
23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.9359/3 во КО Градец, Општина Крива Паланка;
24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2892 во КО Киселица, Општина Крива Паланка;
25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1231 во КО Кркља, Општина Крива Паланка;
26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.459/7 и 459/8 во КО Кошари, Општина Крива Паланка;
27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.459/5 во КО Кошари, Општина Крива Паланка;
28. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за работа на Советот на Општина Крива Паланка 2016 година;
29. Предлог – Одлука за реализација на активности по Програмата за локоален економски развој за 2015 година;
30. Предлог – Одлука за аплицирање на проект „Регулација на дел од Боголожин дол“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.