Дневен ред на 27-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловодникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 27-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 14.12.2015 година (понеделник ) во 15,00 часот.

                                                                                                                    Д н е в е н  р е д:

1. Предлог – Одлука за кофинансирање на Проект изградба на општински пристапен пат Ловачка куќа – Езерце – Калин Камен во должина од 1104 м.;
2. Предлог – Одлука за утврдување на условите за начинот на градење во село Кошари КО Кошари за кое нема важечки урбанистички план;
3. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.570; 987/5 и 987/6 во КО Крива Паланка во Општина Крива Паланка;
4. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.157/2 во КО Мартиница во Општина Крива Паланка;
5. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.3249/1 во КО Подржи Коњ во Општина Крива Паланка;
6. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.2559 и 2692/1 во КО Мождивњак во Општина Крива Паланка;
7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.7721/1 во КО Конопница во Општина Крива Паланка;
8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.4218 и 4651 во КО Крива Паланка во Општина Крива Паланка;
9. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на OЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за учебната 2014/2015 година;
10. Предлог – Одлука за усвопјување на Програма за работа на ОЈУДГ „Детелинка “ – Крива Паланка за 2015/2016 година;

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.