Објава за Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал-С“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка

Објава за Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал-С“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка

Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал-С“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка