Оглас за запишување на ученици во прва година во СОУ Ѓорче Петров од Крива Паланка во учебната година 2015/2016

Врз основа член 42 од Законот за средно образование Сл. весник на РМ 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,  30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 16/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013,41/2014, 116/2014,135/2014,10/2014) член 40  од Статутот на средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка и  Конкурсот за запишување ученици во јавните средни учлишта во учебната 2015/16 година во Република Македонија, Училишната комисија за запишувaње ученици во средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка, објавува

ОГЛАС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ КРИВА ПАЛАНКА ВО УЧЕБНАТА 2015/16 ГОДИНА

Прегледот на наставни предмети од основното воспитание и образование кои се предвидени  во критериумите за избор на ученици