Дневен ред на 22-та седница на Советот на општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловодникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 22-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 15.05.2015 година (петок) во 15,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записници

1. Предлог – Одлука за измени и дополувања на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2015 година;

2. Прдлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К 1, К 2 и К 3 за I квартал  во 2015 година;

3. Одлука за отпис на долговите по основ на комунални такси;

4. Предлог – Одлука за усвојување на  Извештај  по Програмата за ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2014 година;

5. Предлог – Одлука за    усвојување на Програмата за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2015 година;

6. Предлог –Решение за разрешување  член во Одборот за контрола на  материјално-финансово работење на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка

7. Предлог –Решение за именување  член во Одборот за контрола на  материјално-финансово работење на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка

8. Мислење за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности  за учениците од III – то и VI-то  – одделение од ООУ „Илинден“ – Крива Паланка;

9. Предлог – Одлука за усвојување План за управување со отпад на Општиона Крива Паланка за период 2015 – 2019 година;

10. Предлог – Одлука за прием  на одземен предмет – камион на Општина Крива Паланка и предавање на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;

11. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2015 година;

12.Иницијатива за поведување постапка  за именување на улици, плоштади  мостови и други инфраструктурни објекти во Општина Крива Паланка  .

13. Предлог – Листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка

14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 903/2 во К.О Крива Паланка;

15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 903/2 во К.О Крива Паланка;

16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1046 во К.О Трново, Општина Крива Паланка;

17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 550/1; к.п. 550/2; к.п. 550/3; к.п. 564 и к.п. 565 во К.О Дурачка Река, Општина Крива Паланка;

18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 738 во К.О Крстов Дол, Општина Крива Паланка;

19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 845/1 и  к.п. бр. 845/2 во К.О Крива Паланка;

20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 905/1 во К.О Крива Паланка;

21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2568/2  и к.п. бр. 2562 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2524 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2619 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1565; к.п. бр. 1560; к.п. 1501/2 и к.п. бр. 5388/1 во К.О Кркља, Општина Крива Паланка;

25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9295/16 во К.О Градец, Општина Крива Паланка;

26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1046 во К.О Трново, Општина Крива Паланка;

27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9463 во К.О Градец, Општина Крива Паланка;

28. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2453 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

29. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1845 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

30. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1885 во К.О Конопница, Општина Крива Паланка;

31. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 12/1 и к.п. бр. 18 во К.О Мождивњак, Општина  Крива Паланка;

32. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 767/18 и к.п. бр. 767/1 во К.О Крива Паланка;

33. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2543 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

34. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1648 и к.п. бр. 1650 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

35. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6940 во К.О Луке, Општина Крива Паланка;

36. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 299/2 и к.п. бр. 301/2 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

37. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9309 и к.п. бр. 9310 во К.О Градец, Општина Крива Паланка;

38. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3845/1  и к.п. бр. 4644 во К.О Крива Паланка;

39. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2779 во К.О Конопница, Општина Крива Паланка;

40. Разгледување на барање од авто такси превозници за  покачување  на цената на таксито

41. Разгледување на барање  за доделување на просториите на ОУ Питу Гули во с.Длабочица .

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.