Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Oдлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за Проект за инфраструктура за поставување на електричен  10(20) kV вод за МХЕЦ Калин Камен 1, на КП 691, КО Варовиште и КП 1021 и КП 113, КО Б`с, Општина Крива Паланка