Дневен ред на 19-та седница на Советот на општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 19-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 30.01.2015 година (петок) во 15,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

– Обраќање на директорот на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка – по советничко прашање

1. Предлог – Одлука за формирање на Комисија за именување на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти;

2. Предлог –  Информација за превземање мерки и активности во ПС од ОН- Крива Палнака во текот на II-то полугодие од 2014 година;

3. Предлог – Одлука за предавање на водовод во село Конопница на стопанисување на ЈП „Комуналец“ Општината Крива Палнака;

4. Предлог – Одлука за задолжување на општина Крива Паланка со краткорочен заем за СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка;

5. Предлог – Решение за именување на членови на Управен одбор на заедничкото јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион „Еко зона“;

6. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион „Еко зона“;

7. Предлог – Одлука за давање на приоритет за реализација на проект „Изградба на улична мрежа „Кочо Рацин“ – Крива Паланка;

8. Предлог – Одлука за давање на приоритет за реализација на проект „Изградба на дел од пристапна улица Ацо Шопов Населено место Лозаново Крак 1 Крива Паланка“;

9. Предлог – Одлука за давање на приоритет за реализација на проект „Изградба на локален пат во с. Конопница спој со А-2, Општина Крива Паланка;

10. Предлог – Одлука за давање на приоритет за реалиација на проект „Изградба на општински пристапен пат Лиска – Стублица (локален пат с. Конопница – с, Мождивњак) – Крива Паланка;

11. Предлог – Одлука за давање приоритет за реализација на проект „Доизградба на дел од ул.„Гоце Делчев“ спој со улица „Осоговска“ – Крива Паланка;

12. Предлог – Одлука за давање приоритет за реализација на проект „Реконструкција на локален патен правец Крива Паланка – с.Конопница локација (место Стамболиици – место Кула – место Црква) село Конопница – Крива Паланка;

13. Предлог – Извештај за реализација на активности по Програмата за локален економски развој за 2014 година;

14. Предлог – Извештај за активностите во областа на ИКТ;

15. Предлог – Извештај за еднакви можности на жените и мажите за 2014 година;

16. Предлог – Извештај за реализирани активности по Програмата за образование, спорт и култура за 2014 година;

17. Предлог – Извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2014 година;

18. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за спроведени активности по проект „Грижа на стари лица во домашни услови – Црвен Крст“ – Крива Паланка за 2014 година;

19. Предлог – Одлука за изменување на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во Општина Крива Паланка за 2015 година;

20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.2626/7, 2625, 2629 и 2627 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.7040 и 7831 во КО крива Паланка, Општина Крива Паланка;

22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со кооја ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.6977 и 6985 во КО Луке, Општина Крива Паланка;

23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска доклументација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.115 и 76/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.3636 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.3364 и 3367 во КО Мала Црцорија, Општина Крива Паланка;

26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.1472 и 1473 во КО Узем, Општина Крива Паланка;

27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.465/2 во КО Кошари Општина Крива Паланка;

28. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.957  во КО Конопница, Општина Крива Паланка;

29. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр. 477 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

30. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.бр.746 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;


СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,

М.р. Борче Стојчевски,с.р.