Дневен ред на 18-та седница на Советот на општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 18-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 29.12.2014 година (понеделник) во 14,оо  часот.

Д н е в е н   р е д:

– Новогодишно обраќање на Градоначалникот –

1. Предлог –  Буџетот на Општината Крива Палнака за 2015 година;

2. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општината Крива Палнака за 2015 година;

3. Предлог – Одлука за прифаќање на Иницијатива за поведување на постапка за донесување на Детален урбанистички план за урбан блок 13-А во Крива Паланка поднесена од правни и физички лилца;

4.Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт-Локална урбанистичка планска документација со намена Е-инфраструктура – ТС 10 (2)0 кВ за ВИП оператор на дел од к.п.бр.844, м.в.Нерезина во КО Конопница, Општина Крива Паланка;

5.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.117/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

6.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.1641/1и 1641/2/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

7.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.6998/2 и 6999/1 во КО Трново, Општина Крива Паланка;

8.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.6998/2 и 6953  во КО Трново, Општина Крива Паланк;

9.Предлог  – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.814 во КО Конопница, Општина Крива Паланка ;

10.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.1465 во КО Узем, Општина Крива Паланка;

11.Прредлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.6989во КО Трново, Општина Крива Паланка;

12.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.2961 во КО Мала Црцорија, Општина Крива Паланка;

13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.7047 и к.п.7831 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.417/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

15.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 2701 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;

16.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 1641/1 и 1642/2  во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

17.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко плалнска документација со која ќе изврши усогласување на намените за кп.бр. 138 во КО Варовиште, Општина Крива Паланка;

18.Предлог – Одлука за утврудвање за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 5361/2 и 5336  во КО Кркља, Општина Крива Паланка;

19.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 5133/2 во КО Жидилово, Општина Крива Паланка;

20.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 7246 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;

21.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 266/5 и к.п.4593/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

22. Предлог – Одлука за изменување на Статутот на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;

23. Предлог – Решение за избор на членови на Советот на млади на Општина Крива Паланка:

24. Предлог – Одлука за изменување на Статутот на ЈУ „Градски Музеј“ – Крива Паланка;

25. Предлог – Одлука за утврдување на ценовник за влезни билети на ЛУ „Градски Музеј“ – Крива Паланка;

26. Предлог – Одлука за усвојување на процена на загрозеност на подрачјето на Општина Крива Паланка од сите ризици и опасности;


СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,

М.р. Борче Стојчевски,с.р.