Дневен ред на 15-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 15-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 18.07.2014 година (петок) во 15 часот.

Д н е в е н   р е д:

– Записници од седници на Совет

1.Предлог _ Одлука за доделување на стипендии за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка;

2.Предлог – Одлука за усвојување на Елаборатот од Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од природни непогоди  во Општина Крива Паланка;

3. Предлог –  Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2014 година;

4. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на пазарна вреднот на недвижен имот;

5.. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт-локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини за кп.бр. 5359, локалитет до Ловечка куќа во КО Кркља, Општина Крива Паланка;

6. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 1096 во КО Узем. сопственост на Владе  Здравковски – Крива Паланка;

7. Предлог – Одлукла за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 5133/1. КО Жидилово сопственост на Република Македонија – Крива Паланка;

8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 2230, КО Узем, сопственост на Драган Стојковски;

9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 84 во КО Борово сопственост на Зоран Ангеловски;

10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 4273 ул.„Димитар Влахов“ сопственост на Миланче Вучевски и кп.бр. 4270/1 сопственост на Република Македонија;

11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 5133/8 во КО Жидилово, сопственост на Миле Димитровски и к.п.бр.5133/1 сопственост на Република Македонија;

12. Предлог –  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 4609 во КО Крива Паланка, сопственост на Република Македонија и кп.бр.2346 сопственост на Младеновска Младенка и Младеновски Санде;

13.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 791.сопственост наРепублика Македонија;

14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 2338 во КО Кркља ,сопственост на Роса Величковска;

15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр. 266/9 во КО Крива Паланка, сопственост на Стеван Спасов, кп.бр. 4593/1 и к.п.бр. 67/1 во КО Крива Паланка, сопственост на Република Македонија;


СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

М.р. Борче Стојчевски,с.р.