Дневен ред на 14-та седница на Советот на општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 14-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 17.06.2014 година (вторник) во 15 часот.

Дневен ред

1. Предлог – Решение за престанок на мандат на член на УО на ОУД „Боро Менков“ Крива Паланка;
2. Предлог – Решение за верификација на мандат на член УО на ОУД „Борео Менков“ Крива Паланка;
3. Предлог – Одлука за збратимување на Општина Крива Паланка со Општина Свидник Република Словачка;
4. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците за управување и одржување на градските гробишта ;
5. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуклата за дополнување на Статутот на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка бр. 02-519/12 од 21.09.2012 година;
6. Предлог – Одлукла за давање согласност на Одлуката за усвојување на Извештај за работата на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2013 година;
7. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2014 година;
8. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на
средстсва за дополнителни работи за реконструкција на 4 основни училишта – Опшатина Крива Паланка;
9. Предлог – Одлука за основање на традиционална меѓународна културна манифестација „Меѓународен фолкорен фестивал Св. Јоаким Осоговски“ – Крива Паланка;
10. Предлог – Правилник за начинот и постапката за реализирање на меѓународна културна манифестација „Меѓународен фолкорен фестивал Св.Јоаким Осоговски“ – Крива Паланка;
11. Предлог –  Одлука за донесување на ГУП на Крива Паланка;
12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усоглалсување на намените за кп.бр. 866/1 и кп.бр.866/2 сопственост на Златановски Димча;
13.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усоглалсување на намените за кп.бр.7161/4 КО Крива Паланка, сопственост на РМ;
14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усоглалсување на намените за кп.бр.2478 сопственост на РМ;
15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усоглалсување на намените за кп.бр. 254/4 сопственост на Михаиловски Драган;
16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усоглалсување на намените за кп.бр.621 сопственост на Малиновски Петар и Ѓошевски Благој Цоне ;
17.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усоглалсување на намените за кп.бр.267/3 КО Крива Паланка, сопственост на Максимовска Ленче;
18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усоглалсување на намените за кп.бр.926 сопственост на Лазаревски Гоцe.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
М.р. Борче Стојчевски,с.р.