Oдлука и формулар за спроведување на стартегиска оцена

Одлука и Формулар за спроведување на стратегиска оцена на влијанието  врз животната средина за плански докумен  ЛУПД за градежна парцела составена од дел од катастарска парцела бр. 1345 во К.О. Костур – општина Крива Паланка.