Oдлука и формулар за спроведување на стартегиска оцена

Одлука и Формулар за спроведување на стратегиска оцена на влијанието  врз животната средина за плански документ ЛУПД за изградба на туристичко-угостителски комплекс на КП 379, во КО Б`с, на локалитет „Езерце“ – општина Крива Паланка;