Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички планови вон населено место за граничен премин „Деве Баир“, м.в. Равна Нива, КО Узем.