Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини на КП 5359, КО Кркља, општина Крива Паланка.