Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука и формулар за неспроведување на стартегиска оцена за планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за изградба на туристичко-угостителски комплекс на КП 379, во КО Б`с, на локалитет до „Езрце“, општина Крива Паланка.