Дневен ред на 9-та седница на Совет на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоурпава („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 9-тата седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 30.12.2013 година (понеделник ) во 14 часот.

Д н е в е н   р е д:

1. Новогодишно обраќање на Градоначалникот;
2. Предлог – Одлука за усвојување на  Буџетот на Општина Крива Паланка за 2014 година;
3. Предлог – Одлука  за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2014 година;
4. Предлог – Одлука  за исплата на надоместок на трошоци за користење на сопствено возило за потребите на Општина Крива Паланка;
5. Предлог – Одлука за за определување на право на користење на службени фиксини и мобилен телефони и определување на гранични вредности – лимит при користење
6. Предлог – Одлука за  определување на површини за јавните паркиралишта за значење на Општина Крива Паланка;
7. Предлог – Одлука  за утврдување на надоместок на членовите на Комисијата за давање на мислење по Нацрт-Плановите и за давање предлог до Градоначалникот за одобрување на локална урбанистичка планска документација;
8.Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел 1 од урбан блок 11 во Крива Палнака, Општина Крива Паланка;
9. Предлог  – Одлука за утврдување потреба за поставување на урбана опрема на територија на Општина Крива Паланка;
10. Предлог – Одлукa за   утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект;
11. Предлог – Одлукa за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.483 КО Б,с;
12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.2573/2 КО Мождивњак;
13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.978 КО Крива Паланка;
14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.7815 у 3849 КО Крива Паланка;
15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.4612, 602 и 610 КО Крива Паланка;
16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.534 и 446/1 КО Дурачка Река;
17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.1190 КО Крива Паланка;
18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.1368 КО Крива Паланка;
19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.1683 и 1646 Крива Паланка;
20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.218 КО Мождивњак;
21. Предлог – Одлука  за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.6999/1 КО Трново.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
М.р. Борче Стојчев