Дневен ред на 8-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 8-тата седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 10.12.2013 година (вторник) во 15 часот.        
Д н е в е н   р е д:

1. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на еднакви можности на мажите и жените за 2014 година;
2. Предлог – Одлука за усвојување на Годишна Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа  на енергетска ефикасност за 2014 година;
3. Предлог – Одлука за   усвојување на  Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи за 2014 година;
4. Предлог – Одлука  за  усвојување  на Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување во Општина Крива Паланка за 2014 година;
5.Предлог – Одлука за усвојување  на Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2014 година;
6. Предлог  – Одлука за  усвојување  на  П Л А Н на програми за развој на Општината Крива Паланка за периодот 2014 – 2016 година;
7. Предлог – Одлука     за   усвојување  на Програма за изработка, реконструкција и одржување на водоводна мрежа во Општина Крива Паланка за 2014 година;
8. Предлог – Одлука     за  усвојување  на Програма за одржување на јавна чистота во
град Крива Паланка за 2014 година;

9. Предлог – Одлука за усвојување  на Програма за изградба, реконструкција и одржување на локална патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2014 година;
10. Предлог – Одлука за кофинансирање на Проект создавање на предуслови за рурален развој, развој на туризмот и мобилност во регионот преку реконструкција на патната инфраструктура во село Конопница, Општина Крива Паланка;
11. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за социјална заштита за 2014 година ;
12. Предлог – Одлука за усвојување Предлог акционен план за социјална заштита за 2014 година;
13. Предлог Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште чии инвеститор е Општина Крива Паланка;
14. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ЛУ „Градски музеј“ – Крива Паланка за 2014 година;
15. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација за 2014 година за Општина Крива Паланка;            
16. Предлог – Одлука за прифаќање на Иницијатива за изменување и дополнување на Детален урбанистички плалн поднесен од група граѓани – Крива Паланка;
17.  Предлог – Одлука     за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која  ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.266/1 и 266/2
18. Предлог – Одлука     за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која  ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.767 во КО Борово
19. Предлог – Одлука     за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која  ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2672 во КО Крива Паланка;
20. Предлог – Одлука     за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која  ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.90 во КО Крива Паланка;
21. Предлог – Одлука     за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која  ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1322 и 1191 во КО Крива Паланка;
22. Предлог – Одлука     за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која  ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.127 во КО Крива Паланка;
23. Предлог – Одлука     за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која  ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1481 во КО Крива Паланка;
24. Предлог – Одлука     за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која  ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.3239 во КО Крива Паланка;
25. Предлог – Одлука     за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која  ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.6967 во КО Крива Паланка;
26. Предлог – Одлука     за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која  ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2194/2 и 2194 во КО Крива Паланка;
27. Предлог – Одлука     за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација со која  ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1238/1 во КО Кркља;
28. Предлог – Одлука  за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Крива Паланка .

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
М.р. Борче Стојчевски,с.р.