Во тек е изработката на буџетот на Општината за 2014 година

SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid” />

Врз основа на добиените насоки од Министерството за финансии за изготвување на буџетот за 2014 година, Одделението за финансиски прашања при Општина Крива Паланка, како изготвувач на буџетот на Општината за 2014 година, ги превзема потребните активности. Во таа насока се  доставени барања за потребните материјални средства на буџетските корисници, како на образовните установи така и на одделенијата во Општината, кои се јавуваат како корисници на истиот. Ги повикуваме сите политички партии, здруженија на граѓани и поедници да достават свои предлози, најдоцна до 10.12.2013,  кои ќе бидат разгледани и вградени во буџетот за 2014 година.

Општина Крива Паланка