Дневен ред на 7-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в и к у в а   7-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 06.11.2009 година (петок) во 14 часот.

 Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

 – Усвојување на Записници од 5-та и 6-та седница на Советот на Општина Крива Паланка.
1.Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на ЕЛС Крива Паланка за 2009 година;
2. Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за К 1 и К 2 за ИИИ квартал во 2009 година;
3. Предлог – Одлука за давање на согласност на Одлуката за покренување на иницијатива за промена на името на Општинска јавна установа за деца детска градинка „Иво Рибар Лола“ – Крива Паланка;
4. Предлог – Одлука за давање на согласност за набавка на патничко моторно возило за потребите на Општинската јавна установа за деца – Детска градинка „Иво Рибар Лола“ – Крива Паланка;
5. Предлог – Решение за именување на членови во Одборот за вршење на внатрешна контрола на работењето на ОЈУДГ „Иво Рибар Лола“ – Крива Паланка; и
6. Предлог – Решение за дополнлување на Решенеито за именување на членови на Управниот одбор на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка.

 Седницата ќе се одржи во големата сала на Општина Крива Паланка.

Големина на фонт
Контраст