Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за 2013/2014 година

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за 2013/2014 година за подршка на млади таленти ученици средношколци и студенти од општина Kрива Паланка

РАНГ ЛИСТА

-УЧЕНИЦИ СРЕДНОШКОЛЦИ

1.Марија Спасовска 207
2.Александар Станковски 123
3.Рената Стаменковска
112
4.Иван Станковски 110
5.Евгенија Тончевска  
110
6.Драгана Алексовска 109
7.Наталија Петковска
107
8.Стефан Тодоровски 90

9.Грета Митовска не ги исполнува условите согласно конкурсот
10.Марио Менчовски не ги исполнува условите согласно конкурсот                

Кандидатите со реден број  1,  2,  3,  4  и 5 го остварија правото на стипендија.
Комисијата едногласно одлучи стипендија да биде доделена на кандидатот под реден број 5 бидејки има исти бодови со кандидатот со реден број 4.

-СТУДЕНТИ

1.Росица Дејановска 244
2.Ивана Стефановска 128
3.Константин Наунов 110
4.Влатко Тодоровски 
110
5.Дејан Јакимовски 99
6.Огнен Ѓоргиевски 
97
7.Сандра Стојановска 94

8.Христина Христовска не ги исполнува условите согласно правилникот за доделување на стипендии (го губи правото на доделување поради престој во странство)
9.Ангела Тодоровска  – не ги исполнува условите согласно конкурсот.

Кандидатите со реден број 1, 2, 3 и 4 го остварија правото на стипендија.   

Крива Паланка
10.10.2013 година

Општина Крива Паланка
Комисија за  спроведување на постапки
за  доделување на стипендии
Претседател
Арсенчо Алексовски