Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 19-2596/2/2013

Набавка и монтажа на систем за закачување на слики, паноа и фотографии за Градската Уметничка Галерија во Крива Паланка