Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 26/2013
Набавка на пластични цевки и црева за водовод и канализација за потребите на Општина Крива Паланка