Оглас за доделување на договор за јавна набавка

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> Број на оглас: 07/2013
Набавка на ЕКСТРА ЛЕСНО – МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ за потребите на средното и основните училишта и за потребите на Општина Крива Паланка